Chính sách thanh toán

Giới thiệu:

Chào mừng bạn đến với Love + Rosa Beauty Store ("Love + Rosa," "chúng tôi," "của chúng tôi"). Trang web https://store.loverosa.vn/ (cùng với tất cả các nội dung, tính năng và dịch vụ có sẵn trên đó, được gọi chung là "Trang web" hoặc "Dịch vụ") được sở hữu và vận hành bởi Love + Rosa Beauty Store.

Mục đích:

Trang web này cung cấp cho bạn một nền tảng để mua sắm các sản phẩm chăm sóc da và làm đẹp của Love + Rosa. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý tuân theo các Điều khoản dịch vụ này ("Điều khoản"). Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này trước khi truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các Điều khoản này, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Nội dung chính:

  • Quyền sử dụng: Love + Rosa cấp cho bạn giấy phép không độc quyền, có thể hủy ngang, có thể thu hồi để truy cập và sử dụng Dịch vụ cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn, theo Điều khoản này.
  • Tài khoản người dùng: Bạn có thể tạo tài khoản người dùng trên Dịch vụ. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin tài khoản của bạn chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn không được phép tạo tài khoản cho người khác hoặc sử dụng tài khoản của người khác.
  • Hành vi của người dùng: Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào bất hợp pháp hoặc trái đạo đức. Bạn cũng đồng ý không sử dụng Dịch vụ để truyền bá nội dung có hại hoặc lừa đảo.
  • Sở hữu trí tuệ: Tất cả nội dung trên Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, video và âm thanh, đều thuộc sở hữu của Love + Rosa hoặc các bên cấp phép cho chúng tôi. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ nội dung nào trên Dịch vụ mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Love + Rosa.
  • Chấm dứt: Love + Rosa có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ bất cứ lúc nào, với hoặc không có lý do.
  • Bồi thường: Bạn đồng ý bồi thường thiệt hại và bảo vệ Love + Rosa khỏi mọi khiếu nại, yêu cầu bồi thường, thiệt hại, tổn thất, chi phí và phí tổn (bao gồm phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ.
  • Thay đổi: Love + Rosa có thể thay đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi thực hiện những thay đổi đáng kể đối với các Điều khoản này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên Dịch vụ hoặc qua email.
  • Toàn bộ thỏa thuận: Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Love + Rosa về việc sử dụng Dịch vụ và thay thế mọi thỏa thuận hoặc thỏa thuận trước đây giữa các bên về vấn đề này.
  • Luật pháp áp dụng: Các Điều khoản này được điều chỉnh và chi phối bởi luật pháp Việt Nam.

Liên hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Email: we@loverosa.vn hoặc Số điện thoại: 0967713979